نمونه اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

 

جهت آشنایی خوانندگان محترم متن اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود را برای استفاده عموم می گذارم:

اساسنامه
شرکت با مسئولیت محدود

شماره ثبت

تاریخ ثبت

شناسه ملی

بسمه تعالی
اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود
شماره ثبت
تاریخ ثبت
ماده 1: نام و نوع شرکت: شرکت : با مسئولیت محدود
ماده 2: موضوع شرکت :
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
ماده 3: مرکز اصلی شرکت:—————————————————————————————————————————————————————————————————————–

تبصره: هیئت مدیره میتواند مرکز شرکت را به هرکجا که صلاح و مصلحت بداند منتقل و یا شعبی را تاسیس و صورتجلسه را جهت ثبت به اداره ثبت شرکت ها تقدیم نماید.
ماده4: سرمایه شرکت یک ميلیون ریال نقدي است.
ماده 5: مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
ماده 6: تابعیت شرکت: تابعیت شرکت ایرانی است.
ماده 7: هیچ یک از شرکا حق انتقال سهم الشرکه خود را به غیر ندارند. مگر با رضایت و موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه شرکت که دارای اکثریت عددی نیز باشند و انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد، مگر به موجب سند رسمی.
ماده 8: مجمع عمومی عادی شرکت در ظرف مدت ده روز پس از انقضای مالی شرکت تشکیل، ولی ممکن است بنا به دعوت هر یک از اعضا هیئت مدیره یا شرکا مجمع عمومی، بطور فوق العاده تشکیل گردد.
ماده 9: دعوت برای تشکیل مجمع عمومی، توسط هریک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل و یا احدی از شرکا بوسیله دعوت نامه کتبی یا درج آگهی، در یکی از جراید کثیرالانتشار به عمل خواهد آمد، فاصله بین دعوت تا تشکیل مجمع، حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود.
ماده10: در صورتی که کلیه شرکا در هر یک از جلسات مجامع عمومی حضور یابند، رعایت ماده 9 اساسنامه ضرورت نخواهد داشت.

نام و نام خانوادگی و امضاء شرکا

ماده11: وظایف مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده:
الف- استماع گزارش هیئت مدیره در امور مالی و تراز نامه سالیانه شرکت و تصویب آن.
ب- تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیئت مدیره.
ج- تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن.
د- انتخاب هیئت مدیره و در صورت لزوم بازرس.
ماده 12: وظایف مجمع عمومی فوق العاده:
الف- تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند مواد اساسنامه.
ب- تنظیم اساسنامه جدید یا تبدیل نوع شرکت.
ج- افزایش یا تقلیل سرمایه شرکت.
د- تصویب ورود شریک یا شرکا جدید به شرکت.
ماده 13: تصمیمات شرکا در مجمع عمومی فوق العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه که اکثریت عددی دارند و در مجمع عمومی عادی طبق دستور ماده 106 قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 14: هیئت مدیره موسسه مرکب از دو نفر خواهد بود که توسط مجمع عمومی عادی یا عادی به طور فوق العاده از بین شرکا و یا از خارج، انتخاب می شوند.
ماده 15: هیئت مدیره از بین خود یک نفر را به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب و همچنین می تواند برای اعضا خود سمت های دیگری تعیین نماید.
ماده 16: هیئت مدیره نماینده قانونی و تام الاختیار شرکت بوده و می تواند در کلیه امور مداخله و اقدام نماید، مخصوصا در موارد زیر:
امور اداری از هر قبیل، انجام تشریفات قانونی، حفظ و تنظیم فهرست دارایی شرکت و تنظیم بودجه و تعیین و پرداخت حقوق و انجام هزینه ها و رسیدگی به محاسبات، پیشنهاد سود قابل تقسیم سالیانه، تهیه آیین نامه های داخلی، اجرای تصمیمات مجمع عمومی، ادا دیون و وصول مطالبات، تاسیس شعب، واگذاری و قبول نمایندگی، انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصین و کارمندان و کارگران، عقد هر گونه پیمان با شرکت ها و بانک ها و ادارات و اشخاص، خرید و فروش و اجاره اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و به طور کلی وسایل مورد نیاز و همچنین معاملات بنام و حساب شرکت، مشارکت با سایر شرکت ها و شخصیت های حقیقی و حقوقی، استقراض با رهن یا بدون رهن و تحصیل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانک ها و اشخاص و شرکت ها و باز کردن حساب جاری و ثابت در بانک ها، دریافت وجه از حساب های شرکت، صدور ظهر نویسی و پرداخت بروات و اسناد و سفته ها، هزینه ها، مرافعات چه شرکت مدعی باشد و چه مدعی علیه، در تمام مراحل با تمام اختیارات از رجوج به دادگاه های صالحه ابتدایی و استیناف و دیوان عالی کشور، انتخاب وکیل و وکیل در توکیل، دادن اختیارات لازمه به نامبرده و عزل آن، قطع و فصل دعاوی با صلح و سازش اختیارات فوق محدودیت نداشته و هر تصمیمی را که هیئت مدیره جهت پیشرفت شرکت اتخاذ نماید، معتبر می باشد.

نام نام خانوادگی و امضا شرکا

2
ماده 17: جلسات هیئت مدیره با حضور اکثزیت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آرا معتبر است.
ماده 18: دارندگان حق امضا در شرکت: دارندگان حق امضا اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک، سفته، برات،، اسناد تعهدآور و قراردادها را هیئت مدیره تعیین می کند.
ماده 19: هر یک از اعضا هیئت مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات و هم چنین حق امضا خود را به هر یک از شرکا برای هر مدت که صلاح بداندتفویض نماید و هم چنین می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید.
ماده 20: سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و به اسفند ماه همان سال همان سال خاتمه می یابد. به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تاسیس شرکت است.
ماده 21: تقسیم سود از درآمد شرکت در پایان هر سال مالی هزینه های اداری- حقوق کارکنان و مدیران، استهلاکات، مالیات و سایر عوارض دولتی کسر و پرداخت و پس از وضع صدی ده بابت ذخیره قانونی بقیه که سود ویژه است؛ به نسبت سهم الشرکه، بین شرکا تقسیم خواهد شد.
ماده 22: فوت یا محجوریت هر یک از شرکا باعث انحلال شرکت خواهد شد و وارث یا وارث شریک متوفی و یا ولی محجور میتواند به شرکت خود ادامه دهند. در غیر این صورت بایستی سهم الشرکه خود را پس از انجام تشریفات قانونی دریافت و یا به شریک دیگری منتقل و از شرکت خارج شوند.
ماده 23: انحلال شرکت- شرکت مطابق ماده 114 قانون تجارت منحل خواهد شد.
ماده 24: در صورتی که مجمع عادی فوق العاده شرکا رای به انحلال شرکت دهد؛ یک نفر از بین شرکا و یا خارج از شرکت به سمت مدیر تصفیه تعیین خواهد شد. وظایف مدیر تصفیه طبق قانون تجارت می باشد.
ماده 25: اختلافات حاصله بین شرکا شرکت از طریق حکمیت و داوری، حل و فصل خواهد شد.
ماده 26: در سایر موضوعاتی که در این اساسنامه قید نشده است، مطابق مقررات قانون تجارت ایران و سایر قوانین موضوعه، عمل و رفتار خواهد شد.
ماده 27: این اساسنامه در 27 ماده و یک تبصره، تنظیم و به امضا کلیه موسسین شرکت به اسامی ذیل رسید و تمام صفحات آن امضا شد.

نام و نام خانوادگی و امضا شرکا
بسمه تعالی
صورت جلسه مجمع عمومی شرکت با مسئولیت محدود در ساعت — — روز ———– اولین جلسه مجمع عمومی موسس شرکت با حضور کلیه شرکا در محل شرکت تشکیل تصمیمات ذیل به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت.
1- اساسنامه شرکت مشتمل بر 27 ماده و یک تبصره تنظیم و به تصویب کلیه شرکا شرکت رسید و ذیل تمام صفحات آن امضا شد.
2- اظهارنامه و شرکت نامه رسمی شرکت نیز امضا شد.
3- جهت انتخاب اعضا هیئت مدیره و دارندگان حق امضا اخذ رای به عمل آمد و در نتیجه:
——————————— به سمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و —————— به سمت عضو هيات مديره برای مدت نامحدود انتخاب شدند .
هم چنین کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قرارداد ها و عقود اسلامی با امضا مديرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و نامه های اداری و عادی با امضا مديرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
4- هر یک از اعضا هیئت مدیره با امضا ذیل این صورت جلسه قبول سمت نمودند.
5- مبلغ یک ميلیون ریال نقدي سرمایه شرکت که از طرف کلیه شرکا پرداخت گردیده و تحویل مدیر عامل شرکت قرار گرفت و مدیر عامل با امضا ذیل این صورت جلسه وصول آن را اعلام می دارد.
6- به —————————————— احدی از شرکا وکالت داده شده تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به پرداخت هزینه های قانونی و امضا ذیل ثبت دفتر اقدام نماید.
عدم سوپیشینه کیفری خود را اعلام و گواهی مینماییم که مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111و 126 و 147لایحه اصلاحی قانون تجارت نمیباشیم.
نام و نام خانوادگی و امضا شرکا

در این نوشتار اساسنامه شرکت بامسئولیت محدود را مطالعه کردید و می توانید از آن جهت ثبت شرکت خود استفاده کنید.

 

دیدگاهتان را بنویسید