نمومه اظهارنامه شرکت سهامی خاص را جهت استفاده و اطلاع عموم در اینجا می آوریم.

قوه قضاییه
ساز ما ن ثبت اسناد و املا ک کشور
اداره کل ثبت شر کتها و ما لکیت صنعتی
اظهار نا مه ثبت شر کت سها می
1-نام شر کت سهامی خا ص
2-هویت کا مل واقامتگاه موسسین :
رئيس هيئت مديره : فرزند به شماره شناسنامه تار یخ تولد محل صدور کد ملي به نشاني : کد پستی
نائب رئیس: نام پدر شماره شناسنا مه تا ر یخ تو لد محل صدور کد ملی به نشاني کدپستي
مدیر عامل: نام پدر زشما ه شنا سنا مه…………………..تار یخ تو لد………………….محل صدور شیراز کد ملی ……………………….کد پستی………………………………….9درصد سهام ……………
همگی سا کن ………………………………………………………
3-موضوع شر کت :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور

4-مبلغ سر ما یه شر کت تعیین مقدار نقد غیر نقد آن به تفکیک
یک میلیون ریال نقدی می باشد كه 350000 ريال ان نقدي مي باشد و 650000ريال ان در تعهد آنان مي باشد

5-تعداد سهام با نام و بی نام و مبلغ اسمی آنها در صور تیکه سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین خصوصیات و امتیازات اینگونه سهام
100سهام با نام عادی كه مبلغ اسمي هر سهم 10000 ريال مي باشد
6-میزان سهام و تعهد هر یک از مو سسین و مبلغی که پرداخت کرده اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجه پردا ختی در آن وار یز شده است در مورد آور ده غیر نقدی یعنی اوصاف و مشخصات و ارزش آن بنحویکه بتوان از کم یا کیف آورده غیر نقدی اطلاع حا صل نمود :
ر ئیس هیئت مد یره خا نم …………….ی دارنده …………سهم و نا ئب ر ئیس خا نم …………………… دار نده………….. سهم و مد یر عا مل ……………………… دار نده 25 سهم مي باشد به شماره حساب بانك پارسيان شعبه بلوار پاسداران شيراز واريز نمودند و بقيه در تعهد آنان مي با شد.

7-مر کز اصلی شر کت:شیراز –سی متر ی سینما سعدی سا ختمان فو قانی دار و خا نه بابک طبقه سوم

8-مدت شر کت از تار یخ :ثبت بمدت نامحدود
9-مدیران شر کت و اشخاصی که حق امضا دارند:
………………………..به سمت ر یس هیئت مد یره و …………………………….به سمت نائب رئيس و………………………….. به سمت مدیر عا مل وعضوهیئت مدیره به مدت دو سال انتخا ب شدند و کلیه اور اق و اسناد تعهد آور با نکی از قبیل چک و سفته بروات با امضا مدیر عا مل همراه وبا مهر شر کت معتبر می باشد و كليه نامه هاي عادي و اداري با امضاء رئيس هيئت مديره ومدير عامل همراه با مهر شركت معتبر مي باشد.
10-نام مدیر عا مل و حدود اختیارات آن در شر کت: فاطمه جعفری مصوبات هیئت مد یره

11-بازرسان اصلی و علی البدل شر کت:
…………فر ز ند……………..متولد………..8صادره از شیرازبه شمار ه ملی …………….و کد پستی……………..5به عنوان بازرس اصلی و…………………..فرزند ……………………………………………………………………………………………… به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند
12-محل شعب فعلی شر کت ومدیران آن.ندارد
13-اساسنامه شر کت مشتمل بر 64ماده و11 تبصره میباشدکه درمور خ4/4/92 موسسین شر کت به تصویب رسیده است.
بتاریخ.4/4/92
محل امضاموسسین(در زمان تاسیس )وکلیه اعضا هییت مدیره(در زمان افز ایش سر مایه).

 

این هم از اظهارنامه شرکت سهامی خاص برای اطلاع خوانندگان گرامی

دیدگاهتان را بنویسید