انحلال شرکت سهامی خاص

انحلال شرکت سهامی خاص

صورتجلسه انحلال شرکت سهامی خاص چگونه تنظیم می شود؟

انحلال شرکت سهامی خاص

اگر بخواهیم به هر دلیلی شرکتمان را منحل کنیم باید مجمع فوق العاده تشکیل شود و صورتجلسه آن را تنظیم کرده و توسط اعضا امضا شود و حتما باید مدیر تسویه هم انتخاب شود در اینجا نمونه صورتجلسه آن را می آوریم.

بسمه تعالی
نمونه صورتجلسه انحلال در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت : ………………………………………
شماره ثبت شرکت : …………………………
سرمایه ثبت شده : …………….……………
شناسه ملی : ………………………………..
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………….………..………… سهامی خاص ثبت شده به شماره ………… در تاریخ …………ساعت ………… با حضور کلیه / اکثریت شرکاء در محل قانونی شرکت ( اگر جلسه در محل دیگری تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید.
الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:
1ـ خانم/ آقای ……………………….. به سمت رئیس جلسه
2ـ خانم/ آقای ……………………….. به سمت ناظر رئیس
3ـ خانم/ آقای ……………………….. به سمت ناظر جلسه
4ـ خانم / آقای……………………….. به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.
ب: دستور جلسه، اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال شرکت ……………………….. پس از بحث و بررسی شرکت بعلت ……………………….. منحل گردید و آقای / خانم (یا شخصیت حقوقی ) ……………………….. به شماره ملی به سمت مدیران / مدیر تصفیه انتخاب شدند. آدرس مدیر / مدیران تصفیه و محل تصفیه تهران خیابان ……………….کوچه ……………….پلاک ……………….کدپستی………………. می باشد.
مدیر/ مدیران تصفیه اقرار به دریافت کلیه اموال دارایی ها و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را نمود.
امضاء رئیس جلسه امضاء ناظر جلسه امضاء ناظر جلسه امضاء منشی جلسه

امضاء مدیر یا مدیران تصفیه:

انحلال شرکت سهامی خاص طبق صورتجلسه بالا انجام می شود

دیدگاهتان را بنویسید