اگر یک آگهی قدیمی داریم که در روزنامه رسمی چاپ نشده چه کنیم؟(صورتجلسه اصلاحی)

انتشار آگهی روزنامه متعلق به آگهی ثبتی قدیمی

انتشار آگهی روزنامه متعلق به آگهی ثبتی قدیمی

اگر یک آگهی قدیمی ثبتی داریم که در روزنامه رسمی چاپ نشده چه کنیم؟

 

اگر یک آگهی قدیمی داشته باشیم که در روزنامه رسمی کشور آنرا آگهی نکرده باشیم و احتیاج به آگهی روزنامه رسمی داشته باشیم چون شماره مکانیزه نداریم و برای آگهی کردن آن حتما به شماره مکانیزه نیازمندیم با ید آن را از اداره ثبت شرکت ها اخذ کنیم و برای این منظور باید یک صورتجلسه هیئت مدیره تشکیل دهیم با عنوان صورتجلسه اصلاحی و متنی را که در آگهی مان است در صورتجلسه بیاوریم که بعد از آن اداره ثبت شرکت ها به ما شماره مکانیزه اختصاص می دهد
نمونه صورتجلسه اصلاحی را جهت اخذ شماره مکانیزه گهی در زیر می آوریم

دیدگاهتان را بنویسید