ایجاد شعبه

ایجاد شعبه

صورتجلسه ایجاد شعبه چگونه تنظیم می شود؟

 

ایجاد شعبه

اگر شرکت تصمیم بگیرد که شعبه ای ایجاد کند باید جلسه فوق العاده تشکیل شود و صورتجلسه آن تنظیم شود و توسط اعضای هیئت مدیره تصویب و امضا شود و مدیر شعبه نیز انتخاب شود.
که در زیر نمونه صورتجلسه ایجاد شعبه را در شرکت های سهامی خاص و مسئولیت محدود می آوریم.

صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده جهت افتتاح شعبه شرکت
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت                           به شماره ثبتي                 و                        شناسه ملی در
تاريخ                         راس ساعت                                صبح با حضور کلیه شرکا در محل شرکت تشکیل گردید.
شرکا حاضر در جلسه و میزان سهم الشرکه آنان:
1-خانم               مبلغ            ریال سهم الشرکه
2-آقاي                مبلغ            ریال سهم الشرکه
پس از رسمیت جلسه تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
شعبه جدیدی جهت شرکت انتخاب گردید به آدرس انتخاب گردید.
آقاي به سمت مدير شعبه انتخاب گرديد.
به                       (احدی از شرکاء) با حق توکیل به غیر وکالت داده میشود تا دفاتر ثبت شرکتها را امضاء نماید.
عدم سوء پیشینه کیفری خود را اعلام و گواهی مینماییم که مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111و 126 و 147لایحه اصلاحی قانون تجارت نمیباشیم.

امضاء شرکاء

صورتجلسه ایجاد شعبه را بعد از تنظیم توسط سایت اداره ثبت شرکت ها ثبت می کنیم.

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید