ثبت برند برای فروش

ثبت برند در ویترین برندها

  • در صورتی که برند به نام شخص حقوقی تعریف شده است نام و نام خانوادگی خود و در صورت حقوقی بودن شرکت ، نام شرکت را بنویسید .
  • برای انتخاب گروه کالایی خود از این لینک وارد شوید و پس از یافتن گروه کالا خود ، طبقه آن را وارد نمایید .
  • درصورتی که دارای برند حقوقی میباشید این فیلد پر شود .
  • آدرس ایمیل صاحب امتیاز برند
  • قیمت پیشنهادی خود برای برند به تومان
  • قیمت پیشنهادی خود برای برند به تومان به صورت حروف بنویسید
  • 12 + 1 =
Insert your content here