دستورالعمل اجرایی تعیین نام اشخاص حقوقی

دستورالعمل اجرایی تعیین نام اشخاص حقوقی

دستورالعمل اجرایی تعیین نام اشخاص حقوقی

در راستای تسهیل مراحل ثبت تاسیس شرکت ها و موسسات غیرتجاری وایجاد رویه یکسان وشفاف در کارشناسی تعیین نام اشخاص حقوقی ،مفاد دستورالعمل اجرایی تعیین نام اشخاص حقوقی به شرح زیر تبیین می گردد:
ماده(1)- متقاضیان ثبت اشخاص حقوقی،با مشخص نمودن نوع شخصیت حقوقی وارائه مدارک لازم،نسبت به پیشنهاد نام شخصیت مورد نظر اقدام می نمایند.
ماده(2)- نام اشخاص حقوقی عبارتست از واژه یا واژگان با معنی که متقاضیان ثبت اعم از ایرانی یا خارجی برای شناسایی شخصیت حقوقی به مرجع ثبت پیشنهاد می نمایند.
ماده(3)- اشخاص حقوقی که ثبت نام پیشنهادی آنها مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح است،باید پیش از ارایه تقاضای ثبت تاسیس به مرجع ثبت شرکت ها،به طریق مقتضی نسبت به اخذ مجوز اقدام و به ضمیمه مدارک تسلیم نمایند.
ماده (4)- مهلت اعتبار نام تایید شده اشخاص حقوقی که منجر به ثبت و آگهی می گردند،نامحدود است.در صورتیکه نام تایید شده شخص حقوقی در شرف تاسیس یا تغییر منجر به ثبت وآ گهی نگردد صرفا سه ماه از تاریخ تایید نام اعتبار دارد.
ماده(5)- نام شخص حقوقی ثبت شده با رعایت تاریخ تقدم ،مختص شخصی است که به نام آن در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است و دیگری حق اختیار عین نام مذکور یا متجانس (تام،ناقص حرکتی،لفظی)آن را ندارد.این حق پس از انحلال و ختم تصفیه،منتفی می شود.

ماده(6)- نام پیشنهادی اشخاص حقوقی در موارد زیر قابل تایید نمی باشد:
6-1 نام هایی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارند؛
6-2 نام هایی که در آن از اسامی ، عناوین و اصطلاحات بیگانه استفاده شده باشد؛
6-3 نام هایی که مخالف موازین شرعی ، نظم عمومی و یا شامل واژهای بی معنا یا الفاظ قبیحه و مستهجن و خلاف اخلاق حسنه باشند؛
6-4 نام یا نام اختصاری یا حروفی که رسما متعلق به دولت باشد از قبیل ایران، کشور، ناجا ، نزاجا، مگر با ارائه مجوز از مقام صلاحیت دار دولتی ؛
6-5 هنگامی که در یک نام پیشنهادی ، تداعی کننده یک واژه بیگانه باشد ، امکان ثبت آن وجود ندارد.

تبصره:واژه های بیگانه یا غیر متعارف یا مخفف تنها در صورتی قابل استفاده در نام اشخاص حقوقی است که مورد تایید فرهنگستان زبان وادب پارسی باشند.
ماده(7)- در تعیین نام اشخاص حقوقی،معیارهای ذیل لازم الرعایه است:
7-1 چناچه تفاوت نام پیشنهادی با نام ثبت شده تنها در استفاده از پسوند جمع (نظیر ان ، ون ، ین ، ها و یا جمع مکسر ) یا حذف آن باشد،امکان ثبت آن وجود ندارد؛
7-2 چناچه نام شخصیت حقوقی به صورت مقید ثبت شده باشد ،امکان انتخاب نام جدید مشتق از آن به صورت مطلق برای شخصیت حقوقی دیگر وجود ندارد؛
7-3 واژه هایی که به طرز گمراه کننده ای شبیه نام ثبت شده دیگری باشند ، پذیرفته نمی شوند؛
7-4 اضافه کردن کلمات توصیفی از قبیل اصل ، نوین ،برتر ، برترین ،نو به اسامی ثبت شده قبلی پذیرفته نمی شود؛
7-5 اضافه کردن اعداد به نام هایی که سابقه ثبت دارند ،پذیرفته نمی شود و در صورت استفاده اعداد در نام های جدید پیشنهادی ، باید نگارش آن ها به صورت حروفی باشد.
تبصره :چناچه نام پیشنهادی مشمول بندهای فوق باشد،فقط در صورت ارایه رضایت نامه کتبی شخصیت حقوقی مقدم در قالب صورتجلسه هیات مدیره ،قابل ثبت است.
ماده (8)- چنانچه نتیجه کارشناسی نام،نشانگر وجود تعارض در نام پیشنهادی با مفاد این دستورالعمل باشد،مراتب با ذکر علت رد نام پیشنهادی ،به متقاضی اطلاع رسانی می شود تا نام های جدید پیشنهاد نمایند ؛
تبصره 1 :در صورتی که متقاضی به نتیجه کارشناسی نام ،اعتراض داشته باشد ، مراتب را با ذکر دلیل خود در قالب فرم اعتراض ،به مرجع ثبت شرکت های بررسی کننده نام ،اعلام تا کارشناسی مجدد صورت پذیرد؛
تبصره 2 :در صورتی که در کارشناسی دوم نیز نام پیشنهادی رد شد ،متقاضی می تواند با تکمیل فرم مربوط ،مراتب اعتراض خود را با ذکر دلایل ،به اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اعلام نماید.نظریه مسئول تعیین نام اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ،نظر نهایی محسوب می شود.
ماده (9)- نام های تایید شده ،قابل انتقال به غیر نمی باشد.
ماده(10)- نام اشخاص حقوقی ثبت شده با تسلیم صورتجلسه ای که با رعایت قوانین ،مقررات و شرایط اساسنامه متناسب با نوع شخصیت حقوقی تنظیم و به مرجع ثبت شرکت ها ارائه می شود ،قابل تغییر خواهد بود.
ماده(11)- در تعیین و تغییر نام اشخاص حقوقی رعایت مواد 95 ،117 ، 141 ، 163،184 ،200 قانون تجارت و تبصره ذیل ماده 4 لایحه اصلاحی قانون تجارت وتبصره ذیل ماده 1 آئین نامه ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری الزامی است.

دیدگاهتان را بنویسید