راهنمای ثبت شرکت sherkatir

این مقاله راهنمای ثبت شرکت شما خواهد بود ، قبلا در نوشتار و مقالات زیادی به این مساله اشاره شده است و بهتر است در ابتدا با مراحل ثبت شرکت و همچنین نحوه ثبت شرکت آشنا شوید و بعد از تایید نام شرکت ، اساسنامه و اظهارنامه و تاییدیه نام و تاییدیه مدارک را پرینت می گیریم و تمام اوراق را به امضای اعضای هیات مدیره می رسانیم (دو نسخه ) .

 بعد از آن اسناد را به همراه کپی شناسنامه و کارت ملی افراد (برابر اصل شده) درون پاکت ویژه ای که اداره پست در اختیار ما می گذارد قرار می دهیم و به اداره ثبت شرکت های واحد مورد نظر ارسال می کنیم و منتظر جواب کارشناس اداره در سایت ثبت شرکت ها می شویم و سپس خود یا وکیلمان به اداره ثبت شرکت ها جهت امضا دفاتر و اخذ مدارک شرکت ثبتد شده مان مراجعه می کنیم .
جهت ثبت شرکت خود کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید