رتبه پیمانکاری مرمت آثار باستانی

رتبه پیمانکاری مرمت آثار باستانی

رتبه پیمانکاری مرمت آثار باستانی

طبق تعریف سازمان برنامه و بودجه و تصویب نامه های وزیران رشته مرمت آثارباستانی (رتبه پیمانکاری مرمت آثارباستانی) به ترتیب زیر تعریف شده
رتبه پیمانکاری مرمت آثارباستانی :در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به اجرای طرح های حفاظت رفع خطر پاکسازی استحکام بخشی مقاوم سازی مرمت بهسازی بازسازی نوسازی و احیا آثار منقول و غیرمنقول فرهنگی تاریخی وساماندهی کالبدی و منظری ابنیه بافت ها و محوطه های تاریخی می باشد.
رشته مرمت شامل دو رشته زیر می باشد:
1)آثار فرهنگی و تاریخی منقول
2)آثار فرهنگی تاریخی غیرمنقول
وجهت اخذ رتبه 5در رشته مرمت آثارباستانی باید 3/2 اعضا لیسانس بوده و یک نفر با رشته و به عنوان مثال مرمت آثار باستانی، هنرهای تزئینی تجسمی ،باستان شناسی عمران ،معماری شهرسازی و……..با حداقل 3سال سابقه کاری موجود باشد وجمعا 6 سال سابقه برای دو نفر (هر نفر سه سال حداقل) یا 7 سال جهت یک نفر الزامی است که بعد از بررسی مدارک توسط سازمان صلاحیت شرکت فوق صادر می شود که جهت استعلام عموم در سایت سازمان قرار میگرد.

دیدگاه ها بسته شده است