رتبه پیمانکاری آب

رتبه پیمانکاری آب

رتبه پیمانکاری آب

طبق تعریف سازمان برنامه و بودجه و تصویب نامه هیئت وزیران رشته پیمانکاری ساختمان (رتبه آب) به ترتیب زیر تعریف شده
رشته آب :در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت سیستم ها و تصفیه خانه های آب و فاضلاببندها و سدها و تونل های انحراف آب و مخازن آب وشبکه های آب و فاضلاب و بندها،سدها و ساختمان نیروگاه آبی،سازه های هیدرولیکی و تونل های آب،مخازن آب و شبکه های توزیع آب،تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب بزرگ،خطوط انتقال آب،ایستگاه های پمپاژ آب و فاضلاب بزرگ، شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب،کانال های انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی،سازه های دریایی و ساحلی،احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان و عملیات ساختمانی(سیویل)تصفیه خانه های آب و فاضلاب و نظایر آن
رشته آب شامل سه زیر رشته می باشد:
سازه های دریایی
سدسازی و تاسیسات مربوطه
خطوط انتقال آب و شبکه های آب و فاضلاب
و

وجمعا 6 سال سابقه برای دو نفر (هر نفر سه سال حداقل) یعنی سابقه زیر سه سال به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد به عنوان مثال نمی توان یک مهندس با 1/5 سال سابقه و یک مهندس با 4/5 سال سابقه امتیاز آورهای شرکت را تشکیل دهند یا اینکه 7 سال جهت یک نفر (لیسانس بعدی بی سابقه می تواند باشد )الزامی است که بعد از بررسی مدارک توسط سازمان صلاحیت شرکت فوق  در رشته پیمانکاری آب صادر می شود.

دیدگاهتان را بنویسید