رتبه پیمانکاری راه

رتبه پیمانکاری راه

رتبه پیمانکاری حمل ونقل(راه)

طبق تعریف سازمان برنامه و بودجه و تصویب نامه های وزیران رتبه پیمانکاریحمل ونقل(راه) (رتبه راه) به ترتیب زیر تعریف شده
رشته پیمانکاری حمل و نقل(راه):در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت راههانظیرجاده های اصلی وفرعی ،بزرگراهها،راههای ریلی،باندفرودگاه،سیستمهای انتقال هوایی پایه دار،فرودگاهها،تونلها،پلها،راههای زیرزمینی،سیستمهای حمل ونقل(تهیه نصب،نگهداری وتعمیرتجهیزات )وراهداری وعملیات آسفالتی
وجهت اخذ گرید 5 رتبه پیمانکاری حمل ونقل(راه) باید 3/2 اعضا لیسانس بوده و یک نفر با رشته زمینه به عنوان مثال عمران ،زمین شناسی،مکانیک خاک،مهندسی مکانیک و……..با حداقل 3سال سابقه کاری موجود باشد وجمعا 6 سال سابقه برای دو نفر (هر نفر سه سال حداقل) یا 7 سال جهت یک نفر الزامی است که بعد از بررسی مدارک توسط سازمان صلاحیت شرکت فوق تحت عنوان رتبه پیمانکاری حمل و نقل (راه)صادر می شود.

sherkatit  کارآفرینی آنلاین

دیدگاهتان را بنویسید