رتبه پیمانکاری ساختمان

رتبه پیمانکاری ساختمان

رتبه پیمانکاری ساختمان و ابنیه

رتبه پیمانکاری ساختمان و ابنیه :طبق تعریف سازمان برنامه و بودجه و تصویب نامه های وزیران رشته پیمانکاری ساختمان (رتبه ساختمان) به ترتیب زیر تعریف شده
رشته ساختمان و ابنیه :در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی ،آجری ،سنگی ،بتنی وفلزی،سازه های ساختمانی،محوطه های کوچک،دیوارکشی ،اجرای پیاده روها و نظایر آن.
وجهت اخذ رتبه 5در رشته ابنیه و ساختمان باید 3/2 اعضا لیسانس بوده و یک نفر با رشته زمینه به عنوان مثال عمران ،معماری شهرسازی مدیریت پروژه و……..با حداقل 3سال سابقه کاری موجود باشد وجمعا 6 سال سابقه برای دو نفر (هر نفر سه سال حداقل) یعنی سابقه زیر سه سال به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد به عنوان مثال نمی توان یک مهندس با 2 سال سابقه و یک مهندس با 4 سال سابقه امتیاز آورهای شرکت را تشکیل دهند یا اینکه 7 سال جهت یک نفر (لیسانس بعدی بی سابقه می تواند باشد )الزامی است که بعد از بررسی مدارک توسط سازمان صلاحیت شرکت فوق صادر می شود.

دیدگاه ها بسته شده است