رتبه پیمانکاری برق

رتبه پیمانکاری برق

رتبه پیمانکاری نیرو(برق) چیست ؟

رتبه پیمانکاری نیرو(برق) چیست ؟طبق تعریف سازمان برنامه و بودجه و تصویب نامه های هیئت وزیران رشته پیمانکاری نیرو (برق) به ترتیب زیر تعریف شده
رتبه پیمانکاری نیرو(برق) :در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تولید،توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها شبکه های برق و تاسیسات ،پست های توزیع و الکترونیک عام و خاص و نظایر آن
رشته نیرو دارای دو زیر رشته میاشد:
-توزیع نیرو
-پست ها و انتقال و توزیع

وجهت اخذ رتبه پیمانکاری نیرو (برق) باید 3/2 اعضا لیسانس بوده و یک نفر با رشته زمینه به عنوان مثال عمران ،الکترونیک،مکانیک، مدیریت پروژه و……..با حداقل 3سال سابقه کاری موجود باشد وجمعا 6 سال سابقه برای دو نفر (هر نفر سه سال حداقل)

یعنی سابقه زیر سه سال به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد به عنوان مثال نمی توان یک مهندس با 2:8 سال سابقه و یک مهندس با 3:2 سال سابقه امتیاز آورهای شرکت را تشکیل دهند یا اینکه 7 سال جهت یک نفر (لیسانس بعدی بی سابقه می تواند باشد )الزامی است که بعد از بررسی مدارک توسط سازمان صلاحیت شرکت فوق تحت رتبه پیمانکاری نیرو(برق)صادر می شود.

دیدگاهتان را بنویسید