رتبه پیمانکاری کاوش

رتبه پیمانکاری کاوش

رتبه پیمانکاری کاوش های زمینی

رتبه پیمانکاری کاوش های زمینی :طبق تعریف سازمان برنامه و بودجه و تصویب نامه های هیات  وزیران رتبه پیمانکاری کاوش های زمینی به ترتیب زیر تعریف شده است:
رشته کاوشهای زمینی :در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به اکتشافات حفاری استخراج حمل و بهره برداری از مواد غیر زنده موجود در پوسته زمین(در خشکی و آب)کاوشهای غیرمستقیم روش خشکی حفاریهای آبی هیدروکربوری و تزریق مواد و دفن زباله کاوشهای دریایی حفاری در بستر دریاوژئوتکنیک بهربرداری از مواد بستر دریا وجهت اخذ رتبه 5در رشته ابنیه و ساختمان باید 3/2 اعضا لیسانس بوده و یک نفر با رشته و به عنوان مثال مهندسی هیدرولوژی،زمین شناسی ،معدن، مهندسی نفت ،کارتوگرافی و……..با حداقل 3سال سابقه کاری موجود باشد وجمعا 6 سال سابقه برای دو نفر (دو نفر سه سال حداقل) یا 7 سال جهت یک نفر الزامی است که بعد از بررسی مدارک توسط سازمان صلاحیت شرکت فوق صادر می شود.

دیدگاهتان را بنویسید