برای گرفتن صلاحیت پیمانکاری از سازمان برنامه و بودجه باید از طریق سایت ساجات اخذ رتبه کرد به این ترتیب که بعد از ثبت شرکت و تکمیل مدارک مهندسین و سوابق بیمه همه مدارک را مهمور به مهر شرکت کرده و به وسیله امضا صاحب امضا کل اوراق را برابر اصل می کنیم  و اسکن کرده و به ترتیبی که در دستورالعمل سازمان برنامه و بودجه آمده مدارک را در سایت ساجات اخذ رتبه می گذاریم و منتطر کارشناسی سازمان می شویم که بعد از کارشناسی در صورتی که مدارک دارای نواقص نباشد به مراحل 5 گانه تایید صلاحیت وارد شده و گواهینامه صادر می شود.

دیدگاهتان را بنویسید