شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود(جستار دوم)

شرکت با مسئولیت محدود در نام شرکت حتما باید عنوان با مسئولیت محدود ذکر شود وگرنه در مقابل اشخاص ثالث تضامنی محسوب شده
بهتر است نام هیچ کدام از اعضا در نام شرکت نیاید وگرنه آن فرد ضامن شرکت محسوب شده که مسئول پرداخت دیون شرکت می باشد.

در مورد سرمایه این شرکتها باید گفت
چیزی به اسم سهام در شرکت با مسئولیت محدود وجود ندارد و سهم الشرکه نام دارد و این سهم الشرکه قابل انتقال نمی باشد مگر به موجب سند رسمی محضری و مدیر شرکت می تواند خارج از هیئت مدیره انتخاب شود.
جهت انجام تصمیمات باید لااقل با اکثریت نصف سرمایه اتخاذ شود اگر دفعه اول به اکثریت نرسید باید اکثریت عددی تشکیل شود که اگر دارای اکثریت سرمایه نباشد اساسنامه شرکت می تواند ترتیب دیگری اتخاذ بنماید.
حق رای هر کس نسبت به نسبت سرمایه است جز در مواردی که اساسنامه ترتیب دیگری اتخاذ بنماید

دیدگاهتان را بنویسید