آشنایی با شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که حداقل از دو نفر تشکیل شده.تشریفات اداری آن جهت ثبت ساده است.  حداقل سرمایه آن یک ملیون ریال است که در تعهد شرکا می باشد. چون مراحل ثبت آن آسان تر می باشد اکثر شرکتهای ثبت شده در ایران شرکت با مسئولیت محدود است چون الزامی به افتتاح حساب و ارائه مستند آن به اداره ثبت شرکتها نیست سرمایه نقدی است و در تعهد سهامداران می باشد و ورود و خروج افراد را میتوان بدون مراجعه به دارایی از طریق افزایش و کاهش سرمایه از طریق ورود و خروج شریک انجام داد این نوع شرکت مخصوصا جهت کارهای تجاری ثبت میشود . تفاوت آن با سهامی خاص بیشتر حقوقی است.

در قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

در نام شرکت حتما باید عنوان با مسئولیت محدود ذکر شود وگرنه در مقابل اشخاص ثالث تضامنی محسوب شده بهتر است نام هیچ کدام از اعضا در نام شرکت با مسئولیت محدود نیاید وگرنه آن فرد ضامن شرکت محسوب شده که مسئول پرداخت دیون شرکت می باشد.
چیزی به اسم سهام در شرکت با مسئولیت محدود وجود ندارد و سهم الشرکه نام دارد و این سهم الشرکه قابل انتقال نمی باشد مگر به موجب سند رسمی محضری و مدیر شرکت می تواند خارج از هیئت مدیره انتخاب شود.
جهت انجام تصمیمات باید لااقل با اکثریت نصف سرمایه اتخاذ شود اگر دفعه اول به اکثریت نرسید باید اکثریت عددی تشکیل شود که اگر دارای اکثریت سرمایه نباشد اساسنامه شرکت می تواند ترتیب دیگری اتخاذ بنماید.
حق رای هر کس نسبت به نسبت سرمایه است جز در مواردی که اساسنامه ترتیب دیگری اتخاذ بنماید.

 

نمونه اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

نمونه تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود

نمونه شرکت نامه شرکت با مسئولیت محدود

دیدگاهتان را بنویسید