شرکت نامه شرکت با مسئولیت محدود حاوی چه مطالبی است؟

نمونه شرکت نامه شرکت با مسئولیت محدود

برای ثبت شرکت مسئولیت محدود به جز اساسنامه احتیاج به تنظیم شرکت نامه و تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود نیز می باشد جهت اطلاع عموم نمونه شرکت نامه با مسئولیت محدود را در اینجا می آورم و در نوشتار بعدی تقاضانامه را می آوریم

  در تاریخ                                                                                       قوه قضاییه

  در دفتر شرکت نامه ثبت شرکت های داخلی                       سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

 به شماره         ثبت و هویت                        اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی                                                      شرکاء نزد اینجانب محرز گردید             ——————————————————

 مسئول دفتر                                                               شرکت نامه

1- نام شرکت و نوع آن :                                                   با مسئوليت محدود

2- موضوع شرکت :

——————————————————————————————————————————————————————————————

3- مرکز اصلی و نشانی کامل آن :

———————————————————————————————————————————————————————–

4- اسامی شرکا یا موسسین با ذکر مشخصات کامل شناسنامه ای و آدرس مسکونی آنان :

(1) ———————————————————————————————————————————————————————————————————– (2) ——————————————————————————————————————————————————————————

5- مبدا تشکیل شرکت و مدت آن از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

 6- سرمایه شرکت یک ميلیون ریال نقدی است

7- میزان سهم الشرکه شرکاء :

————————————– دارنده ————————— ريال سهم الشركه

  ———————————– دارنده ————————- ريال سهم الشركه

8- اسامی کلیه اعضاء هیئت مدیره با ذکر سمت آنان و دارندگان حق امضاء :

——————————– به سمت رئیس هیات مدیره ————————————- مدیرعامل و ————————————– به سمت عضو هیات مدیره و برای مدت نامحدود انتخاب شدند.

هم چنین کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قرارداد ها و عقود اسلامی با امضاء ——————————–همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و نامه های اداری و عادی با امضاء ——————————– همراه با مهر شرکت معتبر است.

9- موقع رسیدگی به حساب و ترتیب سود و زیان شرکت طبق اساسنامه میباشد

10- انحلال شرکت مطابق ماده  114    قانون تجارت خواهد بود

11- آدرس شعب فعلی شرکت در شهرستان ها و در صورت تعیین مدیر نام مدیران شعب

ندارد

12- بازرس شرکت ندارد

تاریخ تنظیم و امضاء شرکت نامه —13

                                  ——————————————————

                                                         امضا موسسین شرکت

ملاحظات

دیدگاهتان را بنویسید