شرکت پیمانکاری چیست

شرکت پیمانکاری چیست

شرکت پیمانکاری چیست؟ جستار دوم

شرکت پیمانکاری چیست ؟در گذشته شرکتهای پیمانکاری تاییدیه خاص نیاز نداشتند همان تجربه کاری افراد و توان مالی و خوشنام بودن آنها کافی بود اما سازمان محترم برنامه و بودجه به علت تعداد شرکتهای ثبت شده و اینکه سازمان های کارفرما احراز صلاحیت شرکتها برایشان مشکل بود و راه خاصی برای تمیز دادن شرکت های معتبر از غیر معتبر نداشته و برای رعایت شدن حق تمام شرکت های شرکت کننده در مناقصات شرکتهای پیمانکاری را ملزم به کسب صلاحیت اجرای کار کرد و شرایط ویژه ای برای آن قرار داد این شرایط در طول سالیان تغییرات زیادی کرده که به آن نمی پردازیم در قانون امروز سازمان برنامه بودجه شرکتهای پیمانکاری به یازده رشته فعالیت تقسیم می شوند که به ترتیب زیر می باشد.

ساختمان و ابنیه
حمل و نقل(راه)
آب
تاسیسات و تجهیزان
صنعت و معدن
مرمت آثار باستانی
نیرو(برق)

کشاورزی
نفت و گاز
ارتباطات
کاوش های زمینی

دیدگاهتان را بنویسید