شرکت چیست

شرکت چیست

شرکت چیست ؟

آیا میدانید شرکت چیست و به چه دسته هایی تقسیم می شود ؟  برای  این که بدانید شرکت چیست مقاله زیر در sherkatir به شما کمک می کند. دانستن پاسخ سوال شرکت چیست به شما کمک میکند که اگر قصد راه اندازی کسب و کاری را دارید با دانسته بیشتر و به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز نمایید .شرکت که به معنای شریک شدن ویا این که افرادی برای رسیدن به هدف خاصی در کنار هم جمع می شوند .شرکت ها دارای شخصیت حقوقی می باشند و زمانی که ثبت شرکت می کنید ، قانون از آنها حمایت می کند. شرکتهای تجاری که با توجه به قوانینی که در تجارت وجود دارد تشکیل می شوند و در آن اشخاص حقیقی و حقوقی برای رسیدن به هدفی سرمایه گذاری می کنند تا سود بدست آورند .

بر مبنای قانون تجارت شرکتهای تجاری هفت دسته می شوند که شامل دسته های زیر می باشند

  • شرکت با مسئولیت محدود
  • شرکت تضامنی
  • شرکت سهامی
  • شرکت نسبی
  • شرکت مختلط غیر سهامی
  • شرکت مختلط سهامی
  •  شرکت تعاونی

شرکت سهامی

سرمایه در شرکت های سهامی به سهام تبدیل می شود و سهامداران با توجه به مقدار اسمی سهامشان مسئولیت دارند به طور کلیشرکت های سهامی به دو دسته تقسیم می شند .

  • شرکت سهامی عام که افراد برای تامین سرمایه در این نوع شرکتها مقداری از سهام شرکت را به مردم می فروشند
  • شرکت سهامی خاص که همه ی سرمایه ی شرکت توسط سهامدارن تامین می شود .

شرکت با مسئولیت محدود

در شرکتهای مسئولیت محدود که سرمایه به سهام تقسیم نمی شود و افراد با توجه به میزان سرمایه شان مسئول قرض و تعهد شرکت هستند

شرکت مختلط غیر سهامی

شرکت مختلط غیر سهامی که بین شریک ضامن ویا شریک با مسئولیت محدود تشکیل می شود .تعداد اعضا در این شرکت بین یک یا چند نفر می باشد .چنان چه شراکت از نوع شرکت با مسئولیت محدود باشد افراد تنها با توجه به میزان سرمایه ای که در شرکت دارند نسبت به قروض متعهد می شوند اما چنان چه شراکت از نوع شریک ضامن باشد تعهد افراد به میزان اورده ی انها بستگی ندارد .برای انتخاب نام این گونه شرکتها باید عبارت مختلط یا شرکا ضامن عنوان شود .

شرکت تضامنی

در این نوع از شرکتها مسئولیت افراد در قبال قروض شرکت با توجه به میزان اورده ی انها نمی باشد بلکه افراد مسئول پرداخت کل قروض شرکت می باشند در صورتیکه دارایی های شرکت برای پرداخت کافی نباشد .

شرکت مختلط سهامی

این شرکت که بین چند نفر شریک ضامن و یا شرکای سهامی تشکیل می شود .چنان چه به صورت شرکا سهامی باشد افراد با توجه به مقدار سهمشان در قبال شرکت مسئول هستند .در حالتی که شریک ضامن باشند مسئولیت انها در قبال قرض های شرکت شاید بیشتر از دارایی های خود شرکت باشد یعنی امکان دارد از سرمایه ی انها که در شرکت اورده باشند بیشتر شود .در این  شرکت ها که سرمایه ی افراد به سهام تبدیل نمی شود .

شرکت نسبی

حداقل تعداد اعضا در این نوع شرکت دو نفر می باشد .افراد با توجه به مقدار سرمایه ی خود در شرکت مسئولیت دارند .

شرکت تعاونی

هدف از تشکیل شرکت های تعاونی کمک به وضع اقتصادی شرکا می باشد .این شرکت ها که در زمینه ی تولید و توزیع فعالیت می کنند و برای کمک به اقشار کم درامد جامعه تشکیل می شود .
موسسه ی ثبتیکال در مسیر ثبت شرکت به شما کمک می کند تا شرکت خود را در کوتاهترین زمان به ثبت برسانید .این موسسه که کل مبالغ را پس از اتمام کار دریافت می کند .

دیدگاهتان را بنویسید