شماره ثبت شناسه ملی

شماره ثبت شناسه ملی

شماره ثبت ،شناسه ملی

شماره ثبت چیست؟

شماره ای اداره ثبت شرکتها در هر واحد بعد از ثبت شدن شرکت در دفتر خود به شرکت جدید اختصاص می دهد و شرکت بعد از آن با شماره فوق الذکر شناخته می شود که در مهر شرکت نیز باید ذکر شود و در تمام اسناد و قراردادها ی شرکت باید شماره فوق بعد از نام شرکت نگاشته شود

شناسه ملی شرکت چیست؟

شماره ای کاملا اختصاصی و یونیک که به هر شرکت اختصاص می یابد و شرکت با آن شناخته می شود و تفاوت آن با شماره ثبت این است که کاملا اختصاصی است و مانند شماره ملی است.
تفاوت شماره ثبت و شناسه ملی مانند شماره شناسنامه و شماره ملی می باشد دو شرکت بایک شماره ثبت پیدا می شود ولی با یک شناسه ملی خیر و یک سری تفاوت حقوقی که ذکر آن در این نوشتار توجیهی ندارد.

شماره ثبت ،شناسه ملی

دیدگاهتان را بنویسید