صورتجلسه افزایش سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود

مواقعی پیش می آید که شرکت با مسئولیت محدود احتیاج به افزایش سرمایه دارد مثلا جهت ارائه به بانک برای اخذ تسهیلات و یا شرکت در یک مناقصه که احتیاج به سرمایه با مبلع اسمی مشخص دارد و یا جهت ورود شریک جدید که میشود از این طریق اقدام نمود که در این صورت تشریفات اداری محضر و دارایی لازم نیست که در این مورد باید مجمع فوق العاده تشکیل شود و صورتجلسه ای با همین عنوان تنظیم شود که توسط اعضای قدیم و در صورت وجود فرد جدید به امضا وی و مهمور به مهر شرکت شود

نمونه صورت جلسه افزایش سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود

صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده جهت افزایش سهم الشرکه شرکاء در شرکت ————–
صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده شرکت—————— ثبت شده به شماره —————–و شناسه ملی ——————حضور
کلیه شرکاء در تاریخ ————ساعت –صبح در محل شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
خانم ——————دارنده —————-ريال سهم الشركه
———————- دارنده —————- ريال سهم الشركه
آقای —————— فرزند ———-متولد ——به شماره شناسنامه ——- و شماره ملی ———- با پرداخت مبلغ ——ریال بصندوق شرکت جزء شرکاء قرار گرفت.
آقاي ————–فرزند ———— متولد ——– به شماره شناسنامه —- و شماره ملي —————— با پرداخت مبلغ ———————- ريال به صندوق شركت جزء شركا قرار گرفت .

سهم الشركه شركا بعد از افزايش سهم الشركه:
آقای—————— دارای مبلغ ————–ریال سهم الشرکه
خانم —————– دارای مبلغ —————ریال سهم الشرکه
آقاي——————داراي مبلغ ——————-ريال سهم الشركه
————————————————————
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ی—————ریال به ———————– ریال افزایش یافت و ماده 4 اساسنامه به شرح فوق اصلاح گرديد.
عدم سوء پیشینه کیفری خود را اعلام و گواهی مینماییم که مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111و 126 و 147لایحه اصلاحی قانون تجارت نمیباشیم.

به آقاي ————با حق توکیل به غیر وکالت داده میشود ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و امضا ذیل دفاتر اقدام نمایند.

محل امضاء شرکاء:

دیدگاهتان را بنویسید