صورتجلسه تغییر مواد اساسنامه

صورتجلسه تغییر مواد اساسنامه

صورتجلسه تغییر مواد اساسنامه

گاهی اوقات لازم میشود که مواد اساسنامه تغییر کند ،اساسنامه شرکت ها از مواد مختلفی تشکیل شده است که اداره ثبت شرکت ها نیز پیش نویسی دارد که به عنوان نمونه تمام به تمام متقاضیان ارائه می دهد جهت این تغییرات نیز باید مجمع فوق العاده تشکیل شود و همان طور که گفتیم اساسنامه ها مواد مختلفی دارد که هر کدام از آنها قابل تغییر است ولی ما در اینجا تغییر تعداد اعضای هیئت مدیره که از همه بیشتر انجام می شود را بررسی می کنیم و نمونه آنرا در شرکت سهامی خاص و مسئولیت محدود در زیر می آوریم
نمونه صورتجلسه در شرکت سهامی خاص

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده جهت تغییر مواد اساسنامه در شرکت

نام شرکت:                                                                                                                                                                                                   شماره ثبت شرکت: شناسه ملي :                                                                                                                                                        سرمایه ثبت شده: ريال
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت                                                                                                                                   (سهامی خاص) ثبت شده به شماره             و شناسه ملی                      در تاریخ                   ساعت            صبح با حضور کلیه سهامداران بشرح ذیل :
1-آقای دارنده سهم                                                                                                                                                                                    2-آقای دارنده سهم                                                                                                                                                                                    3-آقای دارنده سهم به آدر س تشکیل شد
ابتدا در اجرای ماده 101 قانون تجارت
1-آقای به سمت رئیس جلسه                                                                                                                                                                         2-آقای به سمت ناظر                                                                                                                                                                                  3-آقای به سمت ناظر                                                                                                                                                                                 4-به سمت منشی انتخاب شدند سپس رسمیت جلسه اعلام و تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ماده اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید تعداد اعضا هیئت مدیره از نفر به نفر افزایش یافت
عدم سوء پیشینه کیفری خود را اعلام و گواهی مینماییم که مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111و 126 و 147لایحه اصلاحی قانون تجارت نمیباشیم.
به آقای احدی از سهامداران با حق توکیل به غیر وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضا ذیل دفاتر ثبت امضاء نماید

محل امضا کلیه حاضرین در جلسه

نمونه صورتجلسه شرکت با مسئولیت محدود

صورتجلسه تغییر مواد اساسنامه در شرکت
صورتجلسه مجمع فوق العاده شرکاء شرکت مسئولیت محدود ثبت شده به شماره و شناسه ملی
با حضور کلیه شرکاء در تاریخ ساعت در محل شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید
آقای داراي مبلغ ریال سهم الشرکه
آقای دارای مبلغ ریال سهم الشرکه
آقای دارای مبلغ ریال سهم الشرکه
پس از تشکیل جلسه تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
تعداد اعضای هیات مدیره از به نفر کاهش /افزایش یافت و ماده14اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
به با حق توکیل به غیر وکالت داده میشود ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و
امضا ذیل دفاتر اقدام نمایند.

محل امضاء شرکاء:

دیدگاهتان را بنویسید