صورتجلسه تغییر نام

صورتجلسه تغییر نام

صورتجلسه تغییر نام چگونه تنظیم می شود؟

صورتجلسه تغییر نام

گاهی اوقات پیش می آید که شرکت احتیاج به تغییر نام دارد مثلا شرکت تغییر فعالیت میدهد و اعضای شرکت صلاح می بینند که نام با فعالیت هم راستا باشد یا به هر دلیلی می خواهند نام شرکت را تغییر دهند که در این مورد باید مجمع فوق العاده تشکیل شود و صورتجلسه ای با همین عنوان تنظیم و تصویب و امضا و مهمور به مهر شرکت شود که این صورتجلسه زمانی تنظیم میشود که نام مورد علاقه اعضا توسط واحد ثبت شرکتها تایید شده باشد .
نمونه این صورتجلسه را در زیر می آوریم

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغيير نام شرکت
نام شرکت:
شماره ثبت شرکت:
شناسه ملي :
سرمایه ثبت شده:
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت (سهامی خاص) ثبت شده به شماره و شناسه ملی درتاریخ ساعت صبح با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
الف-سهامداران حاضر در جلسه ومیزان سهام آنان: 1-آقای دارنده سهم 2-آقای دارنده سهم 3-خانم دارنده سهم
در اجرای ماده 101لایحه اصلاحی قانون تجارت :
1-آقای به سمت رئیس جلسه 2-آقای به سمت ناظر 3-خانم به سمت ناظر 4-آقاي به سمت منشی انتخاب شدند
پس از رسمیت جلسه تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
پس از شور و بررسي مقرر گرديد نام شرکت از (سهامي خاص ) به ……..…..…………..…. تغییر يافت در نتیجه ماده يك اساسنامه بشرح مذکور اصلاح می گردد.
عدم سوء پیشینه کیفری خود را اعلام و گواهی مینماییم که مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111و 126 و 147لایحه اصلاحی قانون تجارت نمیباشیم.
به آقاي احدی از سهامداران با حق توکیل به غیر وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

دیدگاهتان را بنویسید