صورتجلسه مجمع عمومی عادی جهت انتخاب هیئت مدیره و بازرسین و روزنامه کثیرالانتشار و تصویب ترازنامه سود و زیان

معمولا چون شرکت های سهامی خاص فامیلی یا دوستانه هستند و اکثر شرکتها هم سهامی خاص هستند و بحث ما در تعداد زیاد سهامداران نیست به همین دلیل کوچکترین کوچکترین نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص منجر به انتخاب مجدد اعضای هیئت مدیره میشود چون ترکیب سه نفره قانونی هیئت مدیره را به هم میزند و صورتجلسه ای تحت عنوان مجمع عمومی عادی تشکیل می شود که نمونه آنرا در زیر می آوریم.

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی جهت انتخاب هیئت مدیره و بازرسین و روزنامه کثیرالانتشار و تصویب ترازنامه سود و زیان

نام شرکت: ———————– (سهامي خاص )
شماره ثبت شرکت:———————- سرمایه ثبت شده:————————
صورتجلسه مجمع عمومی عادی شركت ————————-( سهامی خاص )ثبت شده به شماره ————–و شناسه ملی ——————در تاریخ ————–حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید
الف-سهامداران حاضر در جلسه ومیزان سهام آنان:
1-آقای ———- داراي ———-سهم
2-آقای ———– داراي———–سهم
3-آقای ———– داراي ———سهم
در اجرای ماده 101لایحه اصلاحی قانون تجارت :
1- آقای ——— به سمت رئیس جلسه
2-آقای ———- به سمت ناظر
3-آقای ——— به سمت ناظر
4 – —————– منشی انتخاب شدند و سپس رسمیت جلسه اعلام گردید
الف:در خصوص دستور جلسه 1-انتخاب مدیران 2-انتخاب بازرسین 3-انتخاب روزنامه کثیرالانتشار4-تصویب ترازنامه حساب سود و زیان بشرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.
الف1-اعضای هیات مدیره عبارتند از آقایان ———— و خانم ———– برای مدت دو سال انتخاب و با امضا ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام میدارند.
الف2-با رعایت ماده 147لایحه اصلاحی قانون تجارت ————-به سمت بازرس اصلی ——————————————————————به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند و با امضا ذیل جلسه قبولی خود را اعلان نمودند . الف3-روزنامه کثیرالانتشار ————-جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. ب2-به آقای —————— از سهامداران با حق توکیل به غیر وکالت داده میشود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضا ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
عدم سوء پیشینه کیفری خود را اعلام و گواهی مینماییم که مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111و 126 و 147لایحه اصلاحی قانون تجارت نمیباشیم.

امضا هیات رئیسه:

امضا بازرسین
بازرس اصلی بازرس علی البدل

 

دیدگاهتان را بنویسید