صورتجلسه هیئت مدیره مسئولیت محدود

صورتجلسه هیئت مدیره مسئولیت محدود

صورتجلسه هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود

جهت انتخاب اعضای هیئت مدیره همانطور که قبلا گفته شد باید مجمع عمومی تشکیل شود که صورتجلسه ای با همین عنوان تنظیم شود و توسط اعضا امضا و مهمور به مهر شرکت می شود و تفاوت آن با صورتجلسه سهامی خاص این است که معمولا تعیین سمت اعضا و حق امضا نیز در همین صورتجلسه تنظیم می شود و احتیاج به تنظیم صورتجلسه دیگری نیست جز در مواردی که در اساسنامه گنجانده شده باشد.
نمونه صورتجلسه هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت را در زیر می آوریم.

صورتجلسه مجمع عمومي عادي جهت انتخاب اعضای هیات مدیره و دارندگان حق امضاء

جلسه مجمع عمومی عادی شرکت شماره ثبت به شناسه ملی در تاریخ
ساعت 9صبح در محل شركت با حضور کلیه شرکاء تشكيل گردید و تصمیمات ذیل اتخاد شد
اسامی حاضر در جلسه
1-خانم مبلغ ریال سهم الشرکه
2-خانم مبلغ ریال سهم الشرکه
3- خانم مبلغ ریال سهم الشرکه
آقای به سمت رئيس هيئت مديره مدیرعامل و به سمت عضو هیات مدیره و
همگی برای مدت نامحدود انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهد آور از
قبیل چک،سفته،بروات با امضای مديرعامل همراه با مهر شرکت معتبر ميباشد و امضا اوراق عادي و
نامه هاي اداري با مديرعامل و مهر شركت معتبر ميباشد.
عدم سوء پیشینه کیفری خود را اعلام و گواهی مینماییم که مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111و 126 و 147لایحه اصلاحی قانون تجارت نمیباشیم.
کلیه اعضا به آقاي با حق توکیل به غیر وکالت می دهند جهت ثبت صورتجلسه اقدام نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید