بامراحل ثبت شرکت سهامی خاص آشنا شوید

در این مقاله به شرایط تاسیس شرکت سهامی خاص و مراحل ثبت شرکت سهامی خاص میپردازیم ، تعاریف اولیه این نوع شرکت در مقاله شرکت سهامی خاص آمده است .

برای تاسیس شرکت سهامی خاص باید  :

  • حداقل سه نفر عضو هیئت مدیره و دو نفر بازرس داشته باشیم
  • بازرسین نباید از اقوام و خویشاوندان هیئت مدیره باشند.
  • سرمایه شرکت حداقل یک ملیون ریال است.
  • در حین ثبت باید حساب جاری افتتاح شود.
  • مدارک مورد نیاز کپی شناسنامه اعضا هئیت مدیره و بازرسین
  • گواهی تشخیص هویت هیئت مدیره و بازرسین
  • پر کردن اساسنامه و اظهارنامه
  • ارسال اینترنتی تقاضا
  • مطالعه موارد زیر توصیه می شود:

 نمونه اسناد شرکت سهامی خاص

اساسنامه شرکت سهامی خاص

اظهارنامه شرکت سهامی خاص

دیدگاهتان را بنویسید