آشنایی با مراحل ثبت شرکت

در این بخش برای آشنایی شما با مراحل ثبت شرکت ، محتوایی را آماده کرده ایم که خواندن آن به نوعی برای شما راهنمای ثبت شرکت حساب می شود . همان طور که می دانید ثبت شرکت ، باعث اعتبار کسب و کار شما می شود ، استفاده از لفظ شرکت زمانی اعتبار لازم را دارد که شما شرکت خود را ثبت کرده باید . ثبت شرکت باعث افزایش اعتبار و از طرفی باعث افزایش تمایل به همکاری با شرکت شما خواهد شد. با ثبت شرکت شما شخصیت حقوقی پیدا کرده و از یک سری قوانین و مقررات خاص پیروی می کنید و آرامش خاطر و تمایل به همکاری بیشتری بعد از ثبت شرکت برای شما ایجاد می شود .

هرگاه شرکت به ثبت برسد ، قراردهدهای منعقده بین شرکا به صورت رسمی بوده و هیچ یک از اعضا نمی توانند از اسناد رسمی مانند شرکت نامه و اساسنامه و سایر تصمیماتی که بعد از ثبت شرکت به صورت رسمی به ثبت می رسند اظهار بی اطلاعی کنند و در واقع بخشی از ناهنجاری هایی که قبل از ثبت شرکت در رابطه با اسناد غیر رسمی وجود داشت از بین می رود . با توجه به این موارد افراد زیادی از جامعه با عناوین مختلف با حقوق ثبت در ارتباط هستند . لیکن آشنایی با امور ثبتی و مراحل ثبت شرکت مستلزم کسب تجربه و علم مربوط به آن است که تمام تلاش دپارتمان شرکت آی آر در تسریع مراحل ثبت شرکت ، پایین اوردن هزینه ثبت شرکت می باشد .

به صورت کلی مراحل ثبت شرکت به دسته های زیر تبدیل میشوند .

1- انتخاب نوع شرکت

2- انتخاب شرکا و اعضا

3- انتخاب نام شرکت

4- انتخاب موضوع شرکت

5- تنظیم مدارک و اسناد

6- ارسال اینترنتی تقاضا

7- تایید نام و پرینت اسناد

8- امضا مدارک بوسیله موسسین

9- ارسال بوسیله پست به اداره ثبت شرکت ها

10-گرفتن جواب قبول ثبت از سیستم و پرینت تاییدیه  ،مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و اخذ مدارک ثبت شرکت از واحد ثبتی

اولین گام از مراحل ثبت شرکت

انتخاب نوع شرکت

اولین گام از مراحل ثبت شرکت و تاسیس شرکت ، رسیدن به شناخت کلی از نظام قانونی حاکم بر شرکت ها می باشد . زمانی که شما قصد ثبت شرکت را دارید ، لازم است در ابتدا نوع شرکتی که میخواهید ثبت کنید را مشخص نمایید . همانطور که قبلا نیز گفته شد در قانون تجارت شرکتها به اقسام گوناگونی تقسیم شده اند که شامل  شرکت سهامی ( عام و خاص) ، شرکت با مسئولیت محدود ، شرکت تضامنی ، شرکت تعاونی ، شرکت نسبی ، شرکت مختلط سهامی و غیر سهامی و موسسات غیرتجاری می باشند. هرکدام از این شرکت های نام برده شرایط و ضوابط قانونی خاص خود را دارند . پس یکی از مراحل ثبت شرکت پیدا کردن نوع شرکت مورد نظر می باشد . یعنی اینکه شما بدانید چه شرکتی را میخواهید تاسیس و ثبت نمایید .

دومین گام از مراحل ثبت شرکت

انتخاب شرکا و اعضا

دومین گام از مراحل ثبت شرکت انتخاب شرکای شرکت می باشد . شما با توجه به اهداف اعضای شرکت در آینده ، نوع فعالیت افراد و سهم مسئولیت هریک از اعضای شرکت ، شرکای خود را انتخاب می کنید ، با توجه به نوع شرکت و اهداف شما در آینده ، شرکای شما میتوانند انتخاب شوند ، به طور مثال در بعضی از شرکت های رایج مانند شرکت با مسئولیت محدود شما میتوانید اعضای خانواده خود را به عنوان شرکا انتخاب نمایید .

 

مراحل ثبت شرکت سهامی خاص

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص
1-دو برگ اظهارنامه شرکت
2-دو جلد اساسنامه شرکت
3-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
4-دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره با امضای مدیران منتخب
5-کپی شناسنامه  ی برابر اصل شده توسط دفاتر اسناد رسمی-همه ی اعضای هیات مدیره  ،سهامداران و بازرسین
6-کپی کارت ملی برابر اصل شده توسط دفاتر اسناد رسمی-همه ی اعضای هیات مدیره ،سهامداران و بازرسین
7-ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا افتتاح شده است.
8-ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری(اگر آورده شرکت غیر نقدی منقول و یا غیر منقول باشد)
9-ارائه اصل سند مالکیت(اگر اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت باشد)
10-گواهی عدم سوءپیشینه ی کیفری همه ی اعضای هیات مدیره و بازرسان شرکت
11-ارائه ی اقرارنامه ی همه ی اعضا ی هیات مدیره مبنی بر اینکه کارمند رسمی دولت نیستند و مدیر عامل مبنی بر اینکه در شرکت دیگری سمت مدیریت عامل را دارا نیست.
12-امضاء وکالتنامه
13-ارائه ی اصل قیم نامه در صورتی که یکی از اعضا دارای اهلیت نباشد.
14-در صورتیکه اعضا با سهامداران شخص حقوقی باشند،کپی آگهی تاًسیس،روزنامه ی رسمی،کپی روزنامه ی رسمی آخرین تغییرات + کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده ی نماینده ی شخص حقوقی
15-در صورت حضور سهامدار خارجی در صورتیکه شخص حقیقی باشد کپی برابر اصل پاسپورت و ترجمه ی رسمی آن،در صورتیکه شخص حقوقی باشد ارائه ی گواهی ثبت شرکت در مرجع ثبت شده ی آن کشور که مبین آخرین وضعیت شرکت و ترجمه ی رسمی آن،همینطور اصل و ترجمه ی وکالتنامه
16-ارائه ی مجوز مربوط به فعالیت از مرجع ذیربط در صورت نیاز

مراحل ثبت شرکت سهامی عام

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی عام
1-دو نسخه اساسنامه ی شرکت
2-دو نسخه اظهارنامه
3-دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موًسسین
4-دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره
5-اگهی دعوت مجمع موًسسین در روزنامه ی تعیین شده
5-فتوکپی شناسنامه ی مدیران(در مورد اشخاص حقوقی ارائه ی برگ نمایندگی الزامی است)
7-گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل 35 % سرمایه ی شرکت
8-ارائه ی مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود
1-دو برگ تقاضانامه ی ثبت شرکت ها با مسئولیت محدود
2-دو برگ شرکت نامه
3-دو نسخه از اساسنامه
4-دو نسخه صورت جلسه ی مجمع عمومی موًسسین و هیاًت مدیره
5-فتوکپی شناسنامه کلیه شرکا و مدیران(اگر مدیر خارج از سهامداران انتخاب شود)
6-اخذ و ارائه مجوز مربوطه(در صورت نیاز)

مراحل ثبت شرکت تضامنی

مدارک مورد نیاز برای شرکت تضامنی
1-دو برگ تقاضانامه
2-دو برگ شرکت نامه
3-دو نسخه اساسنامه
4-فتوکپی شناسنامه ی شرکا
5-مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

مراحل ثبت شرکت تعاونی

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت تعاونی)هر کدام در 4 نسخه)
1-صورتجلسه ی تشکیل مجمع موًسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضا و هیاًت مدیره ی منتخب و بازرسان و مدیر عامل شرکت
2-اساسنامه ی مصوب مجمع عمومی
3حدعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی
4-درخواست کتبی ثبت
5-طرح پیشنهادی و ارائه ی مجوز وزارت تعاون
6-رسید پرداخت مقدار لازم التاًدیه ی سرمایه،طبق اساسنامه
7-مدارک دعوت تشکیل اولین جلسه ی مجمع عمومی عادی(موضوع بند 2 ماده ی 32)
8-موافقت نامه ی تشکیل شرکت یا اتحادیه(تبصره ی ماده ی 51)
9-مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه (بند 28 ماده ی 66 و بند 4 ماده ی 51)

مراحل ثبت شرکت تعاونی

مدارک مورد نیاز جهت اخذ پروانه تاسیس شرکت تعاونی
1-فتوکپی مدارک ثبت تعاونی که از مرجع ثبت دریافت شده است.
2-نسخه ای از روزنامه رسمی که آگهی تشکیل شرکت تعاونی در آن چاپ شده است.
3-تقاضانامه برای اخذ پروانه تاسیس که به عنوان اداره تعاون نوشته شده است.

مراحل ثبت شرکت مختلط سهامی

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مختلط سهامی
1-یک نسخه مصدق از شرکت نامه
2- یک نسخه مصدق از اساسنامه
3-اسامی مدیر یا مدیران شرکت
4-نوشته ای با امضای مدیر شرکت ،حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه
5-سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد 40،41،44
6-نوشته ای با امضای مدیر شرکت،حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه ی غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی

مراحل ثبت شرکت مختلط غیر سهامی

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مختلط  غیر سهامی
1-یک نسخه ی مصدق از شرکت نامه
2-یک نسخه ی مصدق از اساسنامه(اگر باشد)
3-اسامی شرکت یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند.

مراحل ثبت شرکت مختلط نسبی

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت نسبی:
1-یک نسخه ی مصدق از شرکت نامه
2-یک نسخه ی مصدق از اساسنامه(اگر باشد)
برای تشکیل شرکت نسبی رعایت نکات ذیل ضروری است:
-شرکتنامه برابر قانون تنظیم شده باشد.
-تمام سرمایه نقدی شرکت پرداخت گردد.
-سهم الشرکه غیر نقدی شرکت با رضایت همه شرکاء ارزیابی و تسلیم گردیده باشد.
-منافع حاصله به نسبت سهم الشرکه هر شریک تقسیم می شود مگر اینکه بموجب شرکتنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
-مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت در مقابل شرکاء مانند مسئولیت وکیل در مقابل موکل است.
-شرکاء باید از بین خود و یا از خارج حداقل یک نفر را بعنوان مدیر شرکت معین نمایند.

مراحل ثبت شرکت های خارجی

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت های خارجی
1-اظهارنامه ی ثبت
2-یک نسخه ی مصدق از اساسنامه ی شرکت
3-یک نسخه ی مصدق از اختیار نامه ی عمده ی شرکت در ایران و در صورتی که شرکت چند نماینده ی مستقل در ایران داشته باشد یک نسخه ی مصدق از اختیارنامه ی هر یک از آن ها
4-داشتن مجوز(قرارداد قانونی) با یکی از وزارتخانه ها یا سازمان های دولتی و یا چنانچه شرکت خارجی باشد شرایط عملیات آن باید به موجب امتیازات صحیح و منطقی مقرر گردیده باشد.

حال که مراحل ثبت شرکت را یاد گرفتید میتوانید راهنمای ثبت شرکت را مطالعه نمایید .


بعد از اینکه کلیه مراحل فوق را مطالعه کردید با داشتن مدارک لازم جهت ثبت شرکت می توانید از طریق دپارتمان sherkatir نسبت به ثبت شرکت خود اقدام نمایید .

شماره ثبت شرکت در شیراز

 

دیدگاهتان را بنویسید