مقايسه شركت هاي سهامي خاص و با مسئوليت محدود

مقايسه شركت هاي سهامي خاص و با مسئوليت محدود

مقایسه شركت هاي سهامي خاص وبا مسئوليت محدود

مقایسه شرکت های سهامی خاص و با مسئولیت محدود چرا تفاوت اين دو شركت –چرا برآن شديم كه اين دو نوع شركت را بررسي كنيم

شركتهاي موجود در قانون تجارت ايران  به 7شركت تقسيم مي شود 1. سهامي عام و خاص 2.با مسئوليت محدود 3.تضامني    4.نسبي  5.مختلط سهامي 6. مختلط غير سهامي 7.تعاونی

اما چون اكثر شركتهاي ثبت شده سهامي خاص و با مسئوليت محدود مي باشد اين دو نوع شركت را يررسي مي كنيم  و از توضيحات اضافه حقوقي صرف نظر مي كنيم

        وي‍‍ژگي ها           سهامي خاص               بامسئوليت محدود
تعداد اعضاي هيات مديرهحداقل   3 نفرحداقل 2 نفر
بازرسين2 نفربازرس اجباري استانتخاب بازرس اختياري است
مدت زمان مديريت 2 سالنامحدود يا به انتخاب اعضا هيات مديره
سرمايهحداقل يك ميليون ريالحداقل يك ميليون ريال
سهام –سهم الشركه

 

به تعداد تقسيم مي شود وهر قطعه سهم نام داردبه صورت مبلغ اسمي است و سهم الشركه نام دارد
 ميزان رسميت

 

رسميت بالا وبين مردم اعتبار بيشتري دارد رسميت كمتري دارد وبيشتر جهت امور تجاري تشكيل مي شود
 واريزي سرمايه به بانك35%حداقلاقرار مديران كافي است

دیدگاهتان را بنویسید