هر شرکت پیمانکاری چند رتبه می تواند بگیرد ؟

هر شرکت پیمانکاری چند رتبه می تواند بگیرد ؟

هرشرکت پیمانکاری چند رتبه می تواند بگیرد؟

بعد از تاسیس و گرفتن کد اقتصادی و احراز شرایط رتبه بندی شرکت های پیمانکاری که قبلا ذکر شده هر شرکت می تواند دو گرید اخذ نماید و در صورتی که هر گریدارتقا پیدا کند یعضی مثلا شرکتی که گرید 5 راه و ساختمان گرفته بعداز مدتی گرید 5 ابنیه به 4 ارتقایابد می تواند یک رشته دیگر را مثلا تاسیسات و تجهیزات اضافه نماید و اگر گرید بعدی نیز ارتقا یابد می تواند رشته بعدی را هم اضافه نماید و محدودیتی در ارتقا رتبهها و تعدادشان طبق شرایط و قوانین  نظام فنی وجود ندارد.

چند رتبه می توانم برای شرکتم بگیرم

کارآفرینی آنلاینsherkatir

دیدگاهتان را بنویسید