جهت ثبت شرکت مسئولیت محدود با چند نفر می توان اقدام کرد؟

جهت ثبت شرکنت با مسولیت محدود حداقل باید دو نفر عضو داشت و تعداد بیشتر اعضا و سهامداران محدودیتی ند ارد.

جهت ثبت شرکت مسئولیت محدود بازرس چگونه باید انتخاب شود؟

انتخاب بازرس جهت ثبت شرکت مسئولیت محدود بسته به نظر وتصمیم موسسین دارد و کاملا اختیاری است.

با سلام برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود آیا چند رشته کاری را می شود در اساسنامه گنجاند؟

 

انتخاب و نوشتن موضوع فعالیت به هر تعداد و تفضیل مانعی ندارد در صورتی که مجوز خاصی نخواهد.

دیدگاهتان را بنویسید