پرسش و پاسخ شرکت با مسئولیت محدود
امتیاز دهی به این نوشته

جهت ثبت شرکت مسئولیت محدود با چند نفر می توان اقدام کرد؟

جهت ثبت شرکنت با مسولیت محدود حداقل باید دو نفر عضو داشت و تعداد بیشتر اعضا و سهامداران محدودیتی ند ارد.

جهت ثبت شرکت مسئولیت محدود بازرس چگونه باید انتخاب شود؟

انتخاب بازرس جهت ثبت شرکت مسئولیت محدود بسته به نظر وتصمیم موسسین دارد و کاملا اختیاری است.

با سلام برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود آیا چند رشته کاری را می شود در اساسنامه گنجاند؟

 

انتخاب و نوشتن موضوع فعالیت به هر تعداد و تفضیل مانعی ندارد در صورتی که مجوز خاصی نخواهد.

دیدگاهتان را بنویسید