چرا سرمایه شرکتها 1/000/000 ربال است

چرا سرمایه شرکتها 1/000/000 ریال 100/000 تومان است

درباره سرمایه شرکت ها سوال های بسیار زیادی طرح کرده اند و باید خدمت خوانندگان محترم عرض کنم که سرمایه ثبتی شرکتها طبق قانون مبلغ یک میلیون ریال به عدد 1,000,000 ریال و به تومان صدهزار تومان 100,000 تومان می باشد که این سرمایه حداقل سرمایه ثبتی جهت تشکیل شرکت می باشد و طبق قانون تجارت مورخ سال 1310می باشد که در آن زمان با این مبلغ میشد یک یا چند پارچه آبادی خرید یا چندین خانه در تهران خرید  به همین دلیل است که حداقل مبلغ سرمایه شرکتها به نظر مردم بسیار کم می آید به دلیل اینکه حداقل سرمایه شرکت در قانون تجارت  تا به امروز تغییری نکرده است قانون تجارت در دست تغییر و تحول می باشد ولی تا تاریخ این نوشتار حداقل سرمایه شرکتها همان یک میلیون ریال است که این شرایط سهل برای ثبت شرکت و شروع فعالییت بسیار مفید است.

 

sherkatirکارآفرینی آنلاین

دیدگاه ها بسته شده است