چگونه شرکت خود را بدون پرداخت هزینه ثبت کنیم

جهت ثبت شرکت به صورت رایگان رعایت نکات زیر ضروری است ابتدا باید به سایت ثبت شرکت مراجعه کنیم

سپس

بهتر است سایت ثبت شرکت ها را باز کرده و مرحله به مرحله با توجه به راهنمای زیر پیش برویم و شرکت خود را تا مرحله آخر به ثبت برسانیم و مراحل ثبت شرکت با توجه به فرم های موجود در سایت ثبت شرکت ها به ده مرحله تقسیم کرده ایم که ثبت شرکت به راحتی برای خواننده گرامی امکان پذیر است و در صورت توجه به مراحل زیر برای ثبت شرکت خود هیچ مشکلی نخواهد داشت.

(قسمت اول)

پذیرش تاسیس و اطلاعات متقاضی نام دارد که مشخصات خود را وارد کرده و نکاتی که در این قسمت قابل ذکر است که اولا سمت متقاضی را اصیل انتخاب کرده چون قصد گرفتن وکیل نداریم و می خواهیم کار ثبت شرکتمان را رایگان انجام دهیم و نام امضا کننده دفتر را کسی می نویسیم که قصد دارد جهت پیگیری امور اداری به اداره ثبت شرکتها مراجعه کند. بهتر است سمت امضا کننده دفتر را و اگر شرکتمان سهامی خاص است احدی از سهامداران و اگر مسولیت محدود است احدی از شرکا پر کنیم.
نوع شخص حقوقی را نیز با توجه به نیاز خود انتخاب کرده و قسمت توکیل امضا کننده را بهتر است با حق توکیل انتخاب کنیم که اگر لازم شد وکیل بگیریم یا به شخص دیگری وکالت دهیم جهت انجام امور دچار مشکل شویم

( قسمت دوم )

نام های درخواستی است که باید پنج نام حداقل سه سیلابی به جز کلمه شرکت ،در کادرها بنویسیم منظور از سیلاب کلمه است به طور مثال ایده خرد پارسه

(قسمت سوم)

مدت و موضوع فعالیت که موضوع مورد نظر خود را با توجه به اینکه موضوع ما مجوز بخواهد یا نخواهد انتخاب می کنیم و در قسمت مربوطه تایپ می کنیم و مدت فعالیت اگر شرکت با مسئولیت محدود باشد مدت نامحدود انتخاب می شود و اگر خاص باشد مدت مدیریت دو سال است

(قسمت چهارم)

اطلاعات مرکز اصلی است آدرس محل فعالییت را به همراه کد پستی محل تایپ کرده و سپس به

(قسمت پنجم)

سرمایه شخص حقوقی با وارد نمودن سرمایه شخص حقوقی آن را تکمیل می کنیم
قسمت انتخاب نوع سرمایه شخص حقوقی توضیحات تخصصی حقوقی دارد ولی برای کاربر عادی و متقاضی ثبت شرکت کافی است بداند اگر شرکت محدود بود سرمایه نقدی را انتخاب کند و ارزش سرمایه معمولا حداقل آن یک میلیون ریال است واگر سهامی خاص باشد با نام عادی انتخاب شود و تعداد سهام بسته به دلخواه (برای یک میلیون ریال بهتر است 100 سهم ده هزار ریالی قید شود)

چگونه شرکت خود را ثبت کنیم(ثبت شرکت رایگان)

(قسمت ششم)

وسپس وارد قسمت اشخاص میشویم

(قست هفتم)

سمت اشخاص که اگر شرکت سهامی خاص باشد چون مدت هیات مدیره در قانون دو سال در نظر گرفته شده قسمت مدت تصدی را محدود انتخاب کرده و تاریخ را دو سال از تاریخ تنظیم اوراق در نظر می گیریم و بقیه موارد را به ترتیب انتخاب می کنیم و در قسمت نوع سمت حتما باید عنوان سهامدار در بجز سمتی که در هیات مدیره انتخاب کنیم
سپس در قسمت سهام و سرمایه شرکت سهام هر فرد را انتخاب کرده و در

(قسمت هشتم)

ارتباط بین اشخاص ،فردی که جهت انجام امور به عنوان نماینده اعضا انتخاب می شود را به عنوان وکیل انتخاب کرده

(قسمت نهم)

سپس وارد قسمت شعبه می شویم که در صورتی که جهت شرکت شعبه ای انتخاب شده باشد مشخصات را وارد کرده و در غیراینصورت این قسمت را پر نکرده و وارد مرحله بعد میشویم وسپس در

(قسمت دهم)

(روزنامه سال مالی ) چون معمولا روز ماه مالی از 1/0و1/0 شروع می شود همینگونه پر میکنیم و روزنامه را هم انتخاب نموده و سپس متن صورتجلسات و اساسنامه را وارد کرده و
پر کردن فرمها به اتمام می رسد و منتظر تایید نام از طریق سیبستم میشویم و بعد از تایید نام پرونده را پست کرده و بعد از تایید کارشناس به اداره ثبت شرکت شرکت ها جهت اخذ پرونده مراجعه می کنی

در انتها موفق به ثبت رایگان شرکت خود با مطالعه این نوشتار می شویم و در صورت نیاز متقاضیان می توانند با SHERKATIR تماس بگیرد و خدمات مشاوره و ثبت در یافت کنند

دیدگاهتان را بنویسید