فوت شریک در شرکت با مسئولیت محدود

اگر در شرکت با مسئولیت محدود یکی از شرکا فوت کند شرکت به خودی خود منحل می شود یا وارث فرد فوت شده می تواند به فعالیت در شرکت ادامه دهد یا با دریافت سهم الشرکه بعد از تشریفات قانونی ،سهم الشرکه را به شریک دیگری منتقل و از شرکت خارج شود که این نقل و انتقال در دفتر اسناد رسمی به موجب سند رسمی(صلح نامه) انجام می گیرد

دیدگاهتان را بنویسید