مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده

 

وظایف مجمع عمومی فوق العاده بسیار متفاوت است و در مواقعی تشکیل می شود که شرکت بخواهد تصمیم خاصی بگیرد مثلا افزایش یا کاهش سرمایه یا تغییر آدرس یا ایجاد شعبه و یا تغییر موضوع که در نوشتارهای بعدی راجع به کلیه صورتجلسات شرکتها به تفصیل صحبت خواهم کرد

تشکیل مجمع فوق العاده از نظر تعداد سهام و افراد همانند مجمع عمومی عادی می باشد

دیدگاهتان را بنویسید