صورتجلسه تغییر آدرس

صورتجلسه تغییر آدرس :اگر هیات مدیره شرکت تصمیم یگیرد که محل شرکت تغییر یابد یا به هر دلیلی آدرس شرکت عوض شود لازم است که صورتجلسه ای تحت عنوان صورتجلسه تغییر آدرس تنظیم شود و توسط اعضا امضا شود این صورتجلسه با عنوان فوق العاده تنظیم می شود که به اصطلاح باید مجمع عمومی فوق العاده تشکیل شود که آدرس جدید تصویب میشود و توسط اعضای حاضر دز جلسه امضا میشود و سپس ثبت اینترنتی شده و به اداره ثبت شرکت ها ارسال می شود
در اینجا صورتجلسه های تغییر آدرس در شرکت های با مسئولیت محدود و سهامی خاص جهت نمونه و اطلاع خواننده محترم گذاشته می شود

نمونه صورتجلسه تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود

تغییر محل شرکت……

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ……..با مسئولیت محدود ثبت شده به شماره………وشناسه ملی
……………در تاریخ………راس ساعت …….. صبح با حضور کلیه شرکا در محل شرکت تشکیل گردید.
شرکا حاضر در جلسه و میزان سهم الشرکه آنان:
1خانم ……..مبلغ50000ریال سهم الشرکه
2-خانم ……….مبلغ 950000ریال سهم الشرکه
پس از رسمیت جلسه تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
آدرس شرکت از شهر …………………. به آدرس ……………کد پستی 7184714879 تغییر یافت
در نتیجه ماده 4 اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
به …………….. (احدی از شرکاء) با حق توکیل به غیر وکالت داده میشود تا دفاتر ثبت شرکتها را امضاء نماید.

نمونه صورتجلسه تغییر آدرس سهامی خاص

بسمه تعالی

صورتجلسه تغییر محل شرکت

نام شرکت:                                                                                                                                                                                                    شماره ثبت شرکت:                                                                                                                                                                           سرمایه ثبت شده:

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت                                   سهامی خاص ثبت شده به شماره       در تاریخ                         ساعت                         با حضور کلیه سهامداران بشرح ذیل می باشد:

1-آقای     دارنده    سهم                                                                                                                                                                             2-آقای     دارنده    سهم                                                                                                                                                                             3-آقای     دارنده    سهم                                                                                                                                                                              4-آقای      دارنده    سهم به آدرس          تشکیل شد.

ابتدا در اجرای 101لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1-آقای                   به سمت رئیس جلسه                                                                                                                                                        2-آقای                  به سمت ناظر جلسه                                                                                                                                                   3-آقای                 به سمت ناظر جلسه                                                                                                                                                        4-آقای                به سمت منشی انتخاب شدند سپس رسمیت جلسه اعلام و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

دستور جلسه تغییر محل شرکت.

محل شرکت از                  به              انتقال یافت.

در نتیجه ماده 4 اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.

به       احدی از سهامداران با حق توکیل به غیر وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

محل امضاء کلیه حاضرین در جلسه

دیدگاهتان را بنویسید