صورتجلسه تغییر موضوع

صورتجلسه تغییر موضوع

صورتجلسه تغییر موضوع

بسیاری از مواقع پیش می آید که شرکت می خواهد حوزه فعالیت های خود را افزایش دهد ویا در مناقصه و تجارتی شرکت کند که در موضوع شرکت قید نشده است در این مواقع باید مجمع فوق العاده تشکیل شود و صورتجلسه ای با همین عنوان به صورت فوق العاده تنظیم شود و سپس توسط اعضای شرکت مهر و امضا شود و به اداره ثبت شرکت ها ارسال شود و بعد از آگهی ثبتی جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی شود.

نمونه صورتجلسه تغییر موضوع در شرکت با مسئولیت محدود

تغییر موضوع شرکت ——————- با مسئولیت محدود
صورتجلسه مجمع فوق العاده شرکت ——————- ثبت شده به شماره ———–شناسه ملی——————-درتاریخ——- ساعت نه صبح با حضور کلیه شرکاء در محل شرکت تشکیل گردید شرکاء حاضر در جلسه و میزان سهم الشرکه آنان:
1-آقای —————-مبلغ ————-ریال
2-خانم ————– مبلغ ———-ریال
پس از رسمیت جلسه تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
موضوع شرکت بشرح زیر تغییر یافت شامل ——————————————————————————————————————————–ا رعایت قوانین و مقررات جاری کشور
در نتیجه ماده 2 اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
به آقای ……………………………….احدی از شرکاء وکالت داده میشود تا دفاتر ثبت شرکتها را امضاء نماید.

امضاء شرکاء
صورتجلسه تغییر موضوع شرکت—————
نام شرکت:——————–
شماره ثبت شرکت:—————–
سرمایه ثبت شده: ——————
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ——————— سهامی خاص ثبت شده به شماره ——————————–ر تاریخ ——————– با حضور کلیه اکثریت سهامداران به شرح ذیل :
1-آقای ———————- دارنده— سهم
2-آقای ————————- دارنده—سهم
3———————— دارنده—سهم
4 –آقای ————— دارنده–سهم
در اجرای ماده 101لایحه اصلاحی قانون تجارت :
1 آقای ——————— به سمت رئیس جلسه
2-آقای ————————— به سمت ناظر

دیدگاهتان را بنویسید