صورتجلسه تغییر موضوع

صورتجلسه تغییر موضوع

صورتجلسه تغییر موضوع
امتیاز دهی به این نوشته

صورتجلسه تغییر موضوع

بسیاری از مواقع پیش می آید که شرکت می خواهد حوزه فعالیت های خود را افزایش دهد ویا در مناقصه و تجارتی شرکت کند که در موضوع شرکت قید نشده است در این مواقع باید مجمع فوق العاده تشکیل شود و صورتجلسه ای با همین عنوان به صورت فوق العاده تنظیم شود و سپس توسط اعضای شرکت مهر و امضا شود و به اداره ثبت شرکت ها ارسال شود و بعد از آگهی ثبتی جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی شود.

نمونه صورتجلسه تغییر موضوع در شرکت با مسئولیت محدود

تغییر موضوع شرکت ——————- با مسئولیت محدود
صورتجلسه مجمع فوق العاده شرکت ——————- ثبت شده به شماره ———–شناسه ملی——————-درتاریخ——- ساعت نه صبح با حضور کلیه شرکاء در محل شرکت تشکیل گردید شرکاء حاضر در جلسه و میزان سهم الشرکه آنان:
1-آقای —————-مبلغ ————-ریال
2-خانم ————– مبلغ ———-ریال
پس از رسمیت جلسه تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
موضوع شرکت بشرح زیر تغییر یافت شامل ——————————————————————————————————————————–ا رعایت قوانین و مقررات جاری کشور
در نتیجه ماده 2 اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
به آقای ……………………………….احدی از شرکاء وکالت داده میشود تا دفاتر ثبت شرکتها را امضاء نماید.

امضاء شرکاء
صورتجلسه تغییر موضوع شرکت—————
نام شرکت:——————–
شماره ثبت شرکت:—————–
سرمایه ثبت شده: ——————
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ——————— سهامی خاص ثبت شده به شماره ——————————–ر تاریخ ——————– با حضور کلیه اکثریت سهامداران به شرح ذیل :
1-آقای ———————- دارنده— سهم
2-آقای ————————- دارنده—سهم
3———————— دارنده—سهم
4 –آقای ————— دارنده–سهم
در اجرای ماده 101لایحه اصلاحی قانون تجارت :
1 آقای ——————— به سمت رئیس جلسه
2-آقای ————————— به سمت ناظر

دیدگاهتان را بنویسید