صورتجلسه هیئت مدیره سهامی خاص

صورتجلسه هیئت مدیره سهامی خاص

صورتجلسه هیئت مدیره در خصوص تعیین سمت و دارندگان حق امضا مجاز در شرکت سهامی خاص

بعد از مجمع عادی

 باید طبق قانون جلسه هیئت مدیره تشکیل شود که در آن جلسه،صورتجلسه هیئت مدیره جهت تعیین سمت و انتخاب حق امضا تنظیم شده و توسط اعضا تصویب و امضا میشود و سمت اعضای هیئت مدیره و حق امضا اوراق بانکی و بهادار و اوراق عادی در آن مشخص میشود و مدیرعامل نعیین شده

در اینجا نمونه صورتجلسه هیئت مدیره را برای نمونه و اطلاع خوانندگان می آوریم:

بسمه تعالی
صورتجلسه هیات مدیره در خصوص تعیین سمت و دارندگان حق امضاء مجاز در شرکت
نام شرکت: شماره ثبت شرکت: شناسه ملي شركت : سرمایه ثبت شده: ریال
جلسه هیات مدیره شرکت سهامی خاص ثبت شده به شماره و شناسه ملي با حضور اكثريت اعضاء درتاریخ ساعت صبح درمحل قانونی شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
1-آقای به سمت رئیس هیات مدیره 2-آقای به سمت نائب ریس هیات مدیره 3-آقای به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره 4-آقای 5-آقای 6-خانم

ب-کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها به امضاء و و مهر شرکت معتبر میباشد و كليه نام هاي اداري و عادي با همراه با مهر شركت معتبر مي باشد.
ج:به آقای احدی از سهامدارن با حق توکیل به غیر وکالت داده میشود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضا ذیل دفاتر ثبت اقدام نمایند .
عدم سوء پیشینه کیفری خود را اعلام و گواهی مینماییم که مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111و 126 و 147لایحه اصلاحی قانون تجارت نمیباشیم.

محل امضاء اعضا هیات مدیره

دیدگاهتان را بنویسید