1395/01/03
کد اقتصادی چیست ؟

کد اقتصادی چیست ؟

برای اینکه بخواهیم جهت شرکتمان کد اقتصادی بگیریم باید چه کنیم؟ کد اقتصادی چیست ؟ به زبان ساده شناسه ای است که به وسیله آن سازمان مالیات از شرکت ها مالیات اخذ می کند و خدمات مالیاتی ارائه می دهد و باید این کد را از اداره مالیات بگیریم تا […]