1394/12/07
اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

آشنایی با اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود اگر بخواهیم اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود را بررسی کنیم باید از ماده اول شروع کرده و تا بند آخر را بررسی بنماییم. این اساسنامه از 27 ماده تشکیل شده است: ماده1) نام شرکت : نام شرکت است که بعد از تایین شدن به […]