1394/12/09
مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی باز هم این نکته را متذکر می شویم که در این سایت برآنیم که آموزش های کارآفرینی و در مورد شرکت ها به زبان ساده نقل شود کپی کردن کتاب قانون تجارت و قانون شرکت ها کار عجیب و خارق العاده ای نیست و برای مخاطب کم […]
1394/12/10
مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده   وظایف مجمع عمومی فوق العاده بسیار متفاوت است و در مواقعی تشکیل می شود که شرکت بخواهد تصمیم خاصی بگیرد مثلا افزایش یا کاهش سرمایه یا تغییر آدرس یا ایجاد شعبه و یا تغییر موضوع که در نوشتارهای بعدی راجع به کلیه صورتجلسات شرکتها به […]
1394/12/11
صورتجلسه تغییر آدرس

صورتجلسه تغییر آدرس

صورتجلسه تغییر آدرس صورتجلسه تغییر آدرس :اگر هیات مدیره شرکت تصمیم یگیرد که محل شرکت تغییر یابد یا به هر دلیلی آدرس شرکت عوض شود لازم است که صورتجلسه ای تحت عنوان صورتجلسه تغییر آدرس تنظیم شود و توسط اعضا امضا شود این صورتجلسه با عنوان فوق العاده تنظیم می […]
1394/12/13
افزایش سهم الشرکه

صورتجلسه افزایس سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود

صورتجلسه افزایش سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود مواقعی پیش می آید که شرکت با مسئولیت محدود احتیاج به افزایش سرمایه دارد مثلا جهت ارائه به بانک برای اخذ تسهیلات و یا شرکت در یک مناقصه که احتیاج به سرمایه با مبلع اسمی مشخص دارد و یا جهت ورود […]
1394/12/14
صورتجلسه انتخاب مدیران و بازرسین

صورتجلسه مجمع عمومی عادی جهت انتخاب هیئت مدیره و بازرسین و روزنامه کثیرالانتشار و تصویب ترازنامه سود و زیان

معمولا چون شرکت های سهامی خاص فامیلی یا دوستانه هستند و اکثر شرکتها هم سهامی خاص هستند و بحث ما در تعداد زیاد سهامداران نیست به همین دلیل کوچکترین کوچکترین نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص منجر به انتخاب مجدد اعضای هیئت مدیره میشود چون ترکیب سه نفره […]
1394/12/20
صورتجلسه هیئت مدیره سهامی خاص

صورتجلسه هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص

صورتجلسه هیئت مدیره در خصوص تعیین سمت و دارندگان حق امضا مجاز در شرکت سهامی خاص بعد از مجمع عادی  باید طبق قانون جلسه هیئت مدیره تشکیل شود که در آن جلسه،صورتجلسه هیئت مدیره جهت تعیین سمت و انتخاب حق امضا تنظیم شده و توسط اعضا تصویب و امضا میشود […]