1394/10/25
پلمپ دفاتر(روش پلمپ دفاتر)

پلمپ دفاتر(روش پلمپ دفاتر)

روش پلمپ دفاتر تجارتی  پلمپ دفاتر(روش پلمپ دفاتر) هر تاجر باستثنای كسبه جزء مكلف است دفاتر ذیل كه شامل 1- دفتر روزنامه. 2- دفتر كل. 3- دفتر دارائی پلمپ نماید. دفتر روزنامه دفتر است كه اجر همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی خود و بطور كلی […]