شرکت فوق دارای رتبه 5 نفت و گاز و سهامی خاص می باشد و رتبه شرکت صادره از برنامه و بودجه فارس و صفر و بدون کارکرد است

1398/04/04

دادار پارسان بناب

شرکت فوق دارای رتبه 5 نفت و گاز و سهامی خاص می باشد و رتبه شرکت صادره از برنامه و بودجه فارس و صفر و بدون کارکرد است