آب و کشاورزی

شرکت ثبت تهران میباشد
سهامی خاص است
دارای رتبه 5 آب و 5 کشاورزی می باشد