آقای صدر

شرکت سهامی خاص دارای رتبه 5 ابنیه و تاسیسات
آماده جهت واگذاری

ثبت تهران

رتبه 5 ابنیه

رتبه 5 تاسیسات و تجهیزات