آقای نصرت زادگان

رتبه 5 نفت و گاز با مسئولیت محدود