آپادانا مارین دنا

شرکت دارای رتبه 5 نیرو می باشد و
با مسئولیت محدود است
مهندسین به تاریخ واگذاری رتبه برق وکالت دوساله می دهند
ثبت یاسوج می باشد.
رتبه برق
رتبه نیرو