شرکت سهامی خاص دارای رتبه 5 معدن می باشد و به بهترین قیمت واگذار می شود.