تاسیسات و نفت و گاز

شزکت دارای رتبه 5 نقت و گاز و 5 تاسیسات و تجهیزات ثبت بوشهر می باشد
شرکت سهامی خاص است
بدون کارکرد و صفر می باشد