شرکت دارای رتبه 5 تاسیسات تجهیزات و 5 ابنیه می باشد